Στο φροντιστήριο μας, φροντίζουμε ώστε οι μαθητές μας να εμπεδώνουν τις νέες γνώσεις με συνεχής εξάσκηση σε ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων. Η διδακτέα ύλη για τις εξετάσεις Λογιστικής στα διεθνή επίπεδα International IGCSE και International Advance Level (Unit 1 & 2) καθορίζεται από τη σχετική ύλη που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια του οργανισμού Pearson Edexcel. Προκειμένου να γίνει με τον επιτυχέστερο τρόπο ο έλεγχος της κατανόησης και της εμπέδωσης των διδασκομένων, οι μαθητές αξιολογούνται από το συμμετοχή τους, από γραπτές δοκιμασίες στο σπίτι και στη τάξη, όσο και από συχνές προφορικές εξετάσεις.